Prawnicy twierdzą, że umowy pisane są „na złe czasy” i w tym stwierdzeniu tkwi więcej niż ziarno prawdy. Dopóki współpraca przebiega pomyślnie, wszystko wydaje się być w porządku. Problem pojawia się wtedy, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z ustaleń. Źle wykonany remont bez umowy generuje duże koszty związane z poprawkami prac. Podpowiadamy, jak zabezpieczyć się przed niesłownymi wykonawcami.

Czy umowa z firmą remontową jest potrzebna?

W polskim porządku prawnym zachowanie formy pisemnej przy zawieraniu umowy o dzieło nie jest niezbędne. Warto jednak sporządzić chociażby prostą, liczącą kilka punktów umowę z ekipą remontową. Pozwoli to zabezpieczyć interesy zamawiającego w sytuacji, gdyby doszło do konfliktu.

Brak pisemnej umowy mocno utrudnia udowodnienie swoich racji przed sądem, a przecież to na powodzie, a nie pozwanym spoczywa obowiązek wykazania prawdziwości zgłoszonych twierdzeń. Brak pisemnych oświadczeń stron sprowadza analizę sfery dowodowej do oceny prawdziwości ustnych wyjaśnień i zeznań. W takiej sytuacji trudno jednoznacznie ustalić, kto zawinił.

Co powinien zawierać wzór umowy o roboty remontowe?

Można wskazać na kilka elementów, które powinny znaleźć się we wzorze umowy z firmą remontową.

Przede wszystkim, zadbajmy o wskazanie terminu realizacji prac. Jasno zakreślone ramy czasowe zapobiegną przeciąganiu się remontu w nieskończoność. Poza tym ustalmy wyraźnie wysokość wynagrodzenia oraz termin i formę jego uiszczenia. Warto zwrócić uwagę, czy obie strony przez wynagrodzenie rozumieją kwoty brutto, czy netto.

Jeżeli prace są wieloetapowe, dobrze jest zadbać o ich odbiór częściami oraz odpowiednie protokołowanie zakończonych etapów. Zamawiającemu pozwoli to lepiej ocenić stan robót, a wykonawcy sprawniej zorganizować pracę.

Wreszcie, istotnym elementem kontraktu są zabezpieczenia. Mogą one występować w różnej formie, ale w przypadku umowy o dzieło najczęściej stosuje się kary umowne. Ten mechanizm pozwala na dochodzenie zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej w przypadku naruszenia postanowień umownych. Zadbajmy o to, aby wyraźnie wskazać, za co należy się kara umowna oraz w jakiej wysokości. Pamiętajmy jednak, że jej zastrzeżenie na wypadek naruszenia zobowiązania pieniężnego jest nieważne.

Firma remontowa nie wywiązała się z umowy, co mogę zrobić?

Jeżeli strony wiązała umowa, a działania polubowne nie przynoszą efektu, nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę do sądu.

Odpowiedzialność kontraktowa przewiduje obowiązek naprawienia szkody przez dłużnika, o ile wierzyciel wykaże fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Pisemne ustalenia sprawiają, że nie powinniśmy mieć problemu z dochodzeniem roszczenia.

W przypadku braku umowy źle wykonany remont trudno uzasadnić. Aby zapobiec ewentualnym problemom w przyszłości, warto zadbać o podpisanie umowy przed rozpoczęciem prac. Jeżeli strony nie czują się kompetentne, aby taki dokument sporządzić, można zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego prawnika, który przygotuje umowę albo zaopiniuje kontrakt spisany wcześniej.