Okresowe przeprowadzanie przeglądów instalacji elektrycznej, to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa domowników i niezawodnej pracy instalacji, ale przede wszystkim obowiązek wynikający z przepisów prawa budowlanego. Właściciele obiektów budowlanych są zobowiązani do pamiętania o regularnym sprawdzaniu instalacji przez specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia tego typu kontroli. Jak często należy sprawdzać instalację elektryczną w domu i na czym polega taki przegląd?

Przegląd instalacji elektrycznej w domu – jak często?

Polskie Prawo Budowlane w jasny sposób określa to, jak często i w jaki sposób należy przeprowadzać przegląd instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych – zarówno budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Zgodnie z przepisami, przegląd instalacji elektrycznej oraz odgromowej stanowi obowiązek, którego należy dopełniać co najmniej raz na 5 lat. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach kontrola powinna odbywać się częściej, co ma związek m.in. z „wiekiem” instalacji elektrycznej, narażeniem jej na działanie różnego rodzaju czynników zewnętrznych, specyficzne przeznaczenie obiektu budowlanego, czy też zalecenia uzyskane podczas poprzedniej kontroli.

Kontrola stanu technicznego projektu instalacji elektrycznej przeprowadzana jest przez osoby, które posiadają kwalifikacje typu D i są w stanie potwierdzić uprawnienia niezbędne do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń oraz instalacji.

Jak wygląda przegląd instalacji elektrycznej?

Przegląd instalacji elektrycznej podzielony jest na dwa etapy. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej, podczas których specjalista ustala, czy wszystkie elementy zawarte w projekcie instalacji elektrycznej zostały wykonane i zainstalowane w prawidłowy sposób. Na tym etapie specjalista ocenia:

  • czy żaden z przewodów elektrycznych nie stanowi jawnego zagrożenia dla mieszkańców;
  • czy gniazdka umieszczone są w bezpiecznych odległościach od źródeł wody;
  • w jaki sposób zostały zamontowane kontakty;
  • czy urządzenia elektryczne nie stanowią realnego zagrożenia w związku z materiałami znajdującymi się w pobliżu.

Po skończonych oględzinach specjalista przeprowadzający kontrolę przechodzi do kolejnego etapu, czyli dokonania kluczowych pomiarów:

  • skuteczności ochrony przewodów przed spięciem lub zwarciem – dotyczy to urządzeń, które stanowią zabezpieczenie przed potencjalnym zwarciem, jak np. wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa;
  • skuteczności przeciwpożarowej, dokonywanej na wyłączniku różnicowo-prądowym;
  • rezystancji izolacji, podczas której sprawdza się poziom izolacji przewodów znajdujących się w instalacji;
  • wyłączników różnicowoprądowych – sprawdzana jest sprawność działania wyłączników, które powinny odłączać zasilanie w sytuacji porażenia prądem.

Po oględzinach i pomiarach instalacji elektrycznej specjalista sporządza szczegółowy protokół, który zawiera wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonych przez niego czynności, a także wnioski na temat zgodności lub odchyleń instalacji elektrycznej od obowiązujących norm. Pamiętajmy, by wszystkie protokoły starannie przechowywać i stosować się do zaleceń zawartych w dokumencie, by mieć gwarancję bezpieczeństwa w domu i uchronić się przed potencjalnymi zagrożeniami pożarowymi.